Privacy beleid

Hondenschool Op Stee verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uw toestemming. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

 

Persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. De verwerking van persoonsgegevens binnen Hondenschool Op Stee geschied volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Maatregelen

Hondenschool Op Stee komt zijn verplichtingen onder de AVG na door volgende maatregelen: 
- Persoonsgegevens worden actueel gehouden.
- Persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en vernietigd.
- Persoonsgegevens worden niet overmatig verzameld of opgeslagen. 
- Persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking door te zorgen voor passende technische maatregelen.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om de activiteiten van Hondenschool Op Stee vorm te kunnen geven.
- Om de financiële en administratieve documentatie en archivering op orde te houden.
  - Om u te informeren over nieuws, evenementen en activiteiten die plaatsvinden vanuit Hondenschool Op Stee.


Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen als strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen alleen gebruikt worden voor de hierboven beschreven doelen. Uw persoonsgegevens zullen alleen met uw toestemming gedeeld worden met derden.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Er zijn verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens die verband houden met bijvoorbeeld de cursus die u volgt. Wij houden ons aan de wettelijke termijnen die hiervoor gelden.


Uw rechten:

- U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.

- U kunt per e-mail inzage verzoeken in alle persoonsgegevens die Hondenschool Op Stee van u heeft.

- U kunt per e-mail uw wijzigingen doorgeven aan Hondenschool Op Stee.

- U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan Hondenschool Op Stee.