Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hondenschool Op Stee gevestigd te Oudelandsedijk 7 in Oude Tonge. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 89674618
 
Artikel 1: Begrippen in deze voorwaarden
1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die cursussen en activiteiten aanbiedt op het gebied van hondentraining.
1.2 Instructeur: de persoon die de activiteiten en cursussen verzorgt op het gebied van hondentraining. En die de hondeneigenaren coacht en adviseert.
1.3 Cursist: hondeneigenaar die de hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, of activiteit.
1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de overeenkomst in de vorm van een of meer cursussen, en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de cursist aangaat met de hondenschool.
2.2. Een overeenkomst kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van de hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer de cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het volledig verschuldigde cursusgeld per bank/Ideal te voldoen vóór de eerste lesdag of op de eerste lesdag contant of per pinbetaling.
2.4 De cursist ontvangt na aanmelding een bevestiging van de betreffende cursus. Bij deze bevestiging wordt ook de factuur definitief in het boekingssysteem.
2.5 Alle leskaarten die via het boekingssysteem worden aangeschaft hebben een geldigheidsduur van 6 maanden waar in geen geval van afgeweken kan worden.
2.6 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus.
3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat de hond een risico vormt voor de andere deelnemers.
3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van halsbanden met half check-, gesp- of kliksluiting, een jachtlijn met dubbele stop of een Y-tuig. In overleg met de cursusleiding mogen andere vormen van trainingsmiddelen, mits vriendelijk voor de hond, gebruikt worden. Slipkettingen, prikbanden, anti-trektuigen ed. zijn niet toegestaan. Tevens worden uitrollijnen (flexi) niet toegestaan tijdens de trainingen.
3.6 De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of getiterd is.
3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
3.8 Cursist komt in aanmerking voor puppycursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd van 8 weken heeft.

Artikel 4: Annulering van lessen
4.1 De Hondenschool behoudt zich het recht voor lessen af te lassen. Lessen die door de hondenschool worden afgelast worden niet afgeschreven van de leskaart.
4.2 De Hondenschool behoudt zich het recht voor een gehele training/cursus te annuleren. De leskaart zal geldig blijven voor andere lessen binnen het aanbod van de hondenschool. Er zal in geen geval restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
4.3 Wanneer er voor een groepsles 2 cursisten of minder zich hebben aangemeld behoudt de hondenschool zich het recht voor de les af te lassen. Lessen die door de hondenschool worden afgelast worden niet afgeschreven van de leskaart.
4.3 Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn.
4.4 Afgelasting dient telefonisch, per app, per email of via het persoonlijke inloggedeelte van de website te geschieden.
4.5 Door de cursist afgelaste lessen binnen 24uur worden volledig afgeschreven van de leskaart. Er zal in geen geval restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
4.6 Inhalen van lessen kan de cursist zelf regelen via het persoonlijke inloggedeelte van de website of in goed overleg met de hondenschool.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de hondenschool
5.1 De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook.
5.2 Het betreden van ons terrein is te allen tijde geheel op eigen risico.
5.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
5.4 De hondenschool/ instructeur is niet aansprakelijk voor ziekten en of gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de lessen.
5.5 De hondenschool/ instructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist
6.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist zelf of door meegebrachte hond(en) en/of bezoekers wordt toegebracht aan personen en/of andere honden. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie.
6.2 De hondenschool adviseert een goede WA verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
6.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 7: Copyright
7.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen en beeldmaterialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8: Geschillen
8.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.